Challenge Academy - пилотный международный проект, который учит подростков методикам производительности

36 парней и девушек из Украины и Германии стали участниками проекта "Challenge Academy" от Klitschko Foundation и "DFB-Stiftung Egidius Braun". Уже 2 июля они отправятся в немецкий город Маленте. Интенсив поможет подросткам повысить собственную эффективность и узнать, как изменить свою жизнь и жизнь общества к лучшему.

“Challenge Academy” - це міжнародний освітній проект для дівчат та юнаків 14-16 років, який організовує Klitschko Foundation разом із партнером - фондом Футбольної асоціації Німеччини “DFB-Stiftung Egidius Braun”. Підлітки з обох країн проведуть 6 днів в освітньо-спортивному центрі у місті Маленте, Німеччина. Під час проекту учасники розвинуть навички продуктивності та лідерські якості, cформують плани на майбутнє та виробляють нові еко-звички. 

“Менталітет й традиції впливають на світогляд підлітків. У міжнародному проекті, спілкуючись із однолітками з різних країн, вони зможуть переконатись, що виклики, які перед ними постають - схожі. Це унікальний шанс для учасників відчути себе частиною команди і, в той же час, навчитись цінувати погляди й цінності інших. Ми всі мріємо глобально, при цьому маємо поважати прагнення молоді діяти локально, створювати власні проекти та змінювати громади у своїх містах», - говорить Аліна Носенко, директор Klitschko Foundation.

В основі проекту лежить метод Володимира Кличка «F.A.C.E. the Challenge». Він поєднує у собі духовні та фізичні практики і навчає, як зміцнити силу волі та перетворювати проблеми на виклики. Метод просто зараз вивчається науковцями у Центрі компетенцій для підприємницької діяльності (ICI-HSG) в університеті Санкт-Галлену, який також проведе кілька тренінгів та забезпечить педагогічний супровід під час проекту. На різних тренінгах учасники навчатимуться, як концентруватися у динамічному світі, будувати зв’язки й бути стійкими у досягненні своїх цілей. Також учасники познайомляться з методикою дизайн-мислення, навчаться перетворювати власну мрію на конкретну досяжну ціль. 

«Klitschko Foundation заснований у 2003 році. З того часу більше 1,2 мільйони молодих людей стали частиною наших міжнародних проектів. Наразі я з нетерпінням чекаю на «Challenge Academy», створений разом із Egidius Braun Foundation, оскільки це по-справжньому міжнародний та міжкультурний проект. До того ж, навчання побудовано на моєму методі «F.A.C.E. the Challenge», - розповідає Володимир Кличко. «Я із захопленням дізнаюсь про плани учасників та проблеми, які у них виникають, і допоможу їм перетворити їх на виклики». 

Володимир Кличко та Рене Адлер, у минулому воротар німецької національної збірної з футболу, проведуть надихаючу розмову з 38 підлітками про те, як впоратися з викликами. Кожен знайде власну відповідь на питання: «Як я можу змінити себе та світ навколо?».

«Наша мета - підтримувати соціальну взаємодію та розвивати компетенції німецьких та українських підлітків. Наприклад, німецькі учасники випробовують свої сили, як молоді футбольні тренери чи судді. У проекті «Challenge Academy» вони навчаться перетворювати проблеми на виклики, що допоможе їм бути соціально корисними і розвивати себе», - говорить Тобіас Вржезінскі, генеральний директор DFB-Shiftung Egidius Braun.

«Challenge Academy» об‘єднує й відображає цінності двох організацій Klitschko Foundation та DFB-Shiftung Egidius Braun у підтримці сталого розвитку молоді та посиленню їхніх знань завдяки тому, що вони навчатимуть своїх однолітків. Учасники поїдуть з проекту з чітким планом власного локального проекту, щоб поширювати свої знання у громаді. 

Організатори проекту:


Klitschko Foundation - благодійна організація, що розвиває громадянське суспільство в Україні. Через неформальну освіту підлітки і студенти опановують навички XXI століття, впроваджують здоровий спосіб життя, стають екологічно свідомими, беруть участь у міжкультурних обмінах, вчаться проектному підходу у житті, навчанні та у майбутній професії. Випускники проектів організовують освітні заходи для однолітків, таким чином стають амбасадорами змін у своїх містах і селах. 

DFB-Stiftung Egidius Braun - фонд Футбольної асоціації Німеччини, названий на честь її президента Егідіуса Брауна. Окрім постійної підтримки спорту, благодійна організація має й соціальний напрямок роботи. Девіз організації — „Fußball — Mehr als ein 1:0!“ Він означає, що футбол — це більше, ніж просто гра з рахунком. 

Klitschko Ventures - компанія з офісом у Гамбурзі, що має на меті зробити знання чемпіона з боксу у важкій вазі, якому найдовше в історії вдалось утримати цей титул, доступними кожному. До того ж, команда Klitschko Ventures разом із Володимиром Кличком розробили метод «F.A.C.E. the Challenge». Він підтримує людей, щоб ті вивільнювали енергію, необхідну, щоб жити щасливим і збалансованим життям. До методу F.A.C.E. належать тренінги та інноваційні продукти, розроблені для  того, щоб розкрити потенціал кожної особистості, як ментальний, так і фізичний. Коли люди досягають своїх бажань та мрій, так вони розвивають стійку силу волі. 

"Challenge Academy" - это международный образовательный проект для девушек и юношей 14-16 лет, который организует Klitschko Foundation вместе с партнером - фондом Футбольной ассоциации Германии "DFB-Stiftung Egidius Braun". Подростки из обеих стран проведут 6 дней в образовательно-спортивном центре в городе Маленте, Германия. Во время проекта участники разовьют навыки производительности и лидерские качества, cформулируют планы на будущее и сформруют новые эко-привычки.

"Менталитет и традиции влияют на мировоззрение подростков. В международном проекте, общаясь со сверстниками из разных стран, они смогут убедиться, что вызовы, которые перед ними стоят - похожи. Это уникальный шанс для участников почувствовать себя частью команды и, в то же время, научиться ценить взгляды и ценности других. Мы все мечтаем глобально, при этом должны уважать стремление молодежи действовать локально, создавать собственные проекты и изменять общины в своих городах», - говорит Алина Носенко, директор Klitschko Foundation.

В основе проекта лежит метод Владимира Кличко «F.A.C.E. the Challenge». Он сочетает в себе духовные и физические практики и учит, как укрепить силу воли и превращать проблемы на вызовы. Метод прямо сейчас изучается учеными в Центре компетенций для предпринимательской деятельности (ICI-HSG) в университете Санкт-Галлена, который также проведет несколько тренингов и обеспечит педагогическое сопровождение во время проекта. На разных тренингах участники будут учиться, как концентрироваться в динамичном мире, строить связи и быть устойчивыми в достижении своих целей. Также участники познакомятся с методикой дизайн-мышления, научатся превращать собственную мечту в конкретную и достижимую цель.

«Klitschko Foundation основан в 2003 году. С тех пор более 1,2 миллиона молодых людей стали частью наших международных проектов. Сейчас я с нетерпением жду проект «Challenge Academy», созданный вместе с Egidius Braun Foundation, поскольку это по-настоящему международный и межкультурный проект. К тому же, обучение построено на моем методе «F.A.C.E. the Challenge», - рассказывает Владимир Кличко. «Я с восторгом жду, когда узнаю о планах участников и проблемы, которые у них возникают, и помогу им превратить их в вызовы».

Владимир Кличко и Рене Адлер, в прошлом вратарь немецкой национальной сборной по футболу, проведут вдохновляющий разговор с 38 подростками о том, как справиться с вызовами. Каждый найдет свой ответ на вопрос: «Как я могу изменить себя и мир вокруг?». 

«Наша цель - поддерживать социальное взаимодействие и развивать компетенции немецких и украинских подростков. Например, немецкие участники испытывают свои силы, как молодые футбольные тренеры или судьи. В проекте «Challenge Academy» они научатся превращать проблемы на вызовы, что поможет им быть социально полезными и развивать себя», - говорит Тобиас Вржезински, генеральный директор DFB-Shiftung Egidius Braun. 

«Challenge Academy» объединяет и отражает ценности двух организаций Klitschko Foundation и DFB-Shiftung Egidius Braun в поддержке устойчивого развития молодежи и усилении их знаний благодаря тому, что они будут учить своих одногодок. Участники поедут из проекта с четким планом собственного локального проекта, чтобы распространять свои знания в обществе.

Организаторы проекта: 

Klitschko Foundation - благотворительная организация, которая развивает гражданское общество в Украине. Через неформальное образование подростки и студенты овладевают навыками XXI века, внедряют здоровый образ жизни, становятся экологически сознательными, участвуют в межкультурных обменах, учатся проектному подходу в жизни, учебе и в будущей профессии. Выпускники проектов организовывают образовательные мероприятия для сверстников, таким образом становятся послами изменений в своих городах и селах.

DFB-Stiftung Egidius Braun - фонд Футбольной ассоциации Германии, названный в честь ее президента Эгидиуса Брауна. Кроме постоянной поддержки спорта, благотворительная организация и социальное направление работы. Девиз организации - «Fußball - Mehr als ein 1: 0!" Он означает, что футбол - это больше, чем просто игра со счетом. 

Klitschko Ventures - компания с офисом в Гамбурге, цель которой сделать знания чемпиона по боксу в тяжелом весе, которому дольше всех в истории удалось удержать этот титул, доступными каждому. К тому же, команда Klitschko Ventures вместе с Владимиром Кличко разработали метод «F.A.C.E. the Challenge». Он поддерживает людей, чтобы те освобождали энергию, необходимую, чтобы жить счастливой и сбалансированным жизнью. К методу F.A.C.E. принадлежат тренинги и инновационные продукты, разработанные для того, чтобы раскрыть потенциал каждой личности, как ментальный, так и физический. Когда люди достигают своих желаний и мечтаний, они развивают устойчивую силу воли.

Центр компетенций для предпринимательской деятельности в институте анализа пользователей (ICI-HSG) при Университете Санкт-Галлена, основанный Владимиром Кличко, Klitschko Ventures и Институтом анализа пользователей, верит, что наше общество лучше, если каждый имеет возможность делать то, что в его силах там, где угодно и с теми ресурсами, что имеет. Центр развивает и внедряет мероприятия, опирающиеся на науку, чтобы способствовать превращению этого видения в практику.

Контакты:

Klitschko Foundation: Наталия Другак 

[email protected]

www.klitschkofoundation.org

Egidius Braun Stiftung: Сабина Бройер

[email protected] 

Dr. Wladimir Klitschko: Ангела Обермайер

Klitschko Ventures GmbH

[email protected]

www.klitschko-ventures.com